Thai Travel

December 1, 2010

วิธีการขอ Work Permit ประเทศไทย

Filed under: travel — Tags: — lnupey @ 1:02 pm

ทุกคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยจะต้องมีใบอนุญาตทำงานอยู่ตลอดเวลา ใบอนุญาตทำงานไทยเป็นหนังสือเล่มเล็กสีฟ้าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในเมืองไทย ระบุในนั้นเป็นข้อมูลในการเชื่อมต่อกับ / การจ้างงานของตนเช่น บริษัท , ตำแหน่ง, สถานที่ตั้งของสำนักงานและระยะเวลาที่กำหนดที่สอดคล้องกัน ประเทศไทยกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตประเภทนี้

ถ้าชาวต่างชาติ เป็นปัจจุบันต่างประเทศในขั้นตอนการสมัครขอใบอนุญาตทำงานของไทยอาจจะแบ่งออกเป็น

ระยะแรก : ตรวจคนเข้าเมืองไทยขอวีซ่าประเภท Non -"B"

ต่างประเทศแห่งชาติเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับใบอนุญาตทำงานไทย, จะต้องมี Non – Immigrant Visa ประเภท"B"หรือวีซ่าธุรกิจของเมืองไทย มันอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับรายการเดียวกับสามเดือนหรือหลายรายการมีความถูกต้องหนึ่งปีซึ่งออกโดยพระราชไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย> สถานกงสุล

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าประเทศไทยมีดังนี้

หรือเอกสารการเดินทาง Passport อย่างน้อยสิบสองเดือนความถูกต้อง
ใบสมัครขอวีซ่าไทย
รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตล่าสุด
มีหลักฐานแสดงความเพียงพอของเงินทุน 20,000.00 บาทต่อคนและ 40,000.00 บาทต่อครอบครัว
หนังสืออนุมัติจากกระทรวงแรงงาน (มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า WP2)
เอกสารการจดทะเบียนของการจ้างแรงงานไทยบริษัท ในประเทศไทย (เช่นการลงทะเบียนทางธุรกิจไทย, หนังสือรับรองและเอกสารทางการเงินทั้งหมด)
สำเนาใบอนุญาตทำงานของไทยหลายคนต่างด้าวและภาษี (ถ้ามี)

ระยะที่สอง : ใบอนุญาตการทำงานไทย

เมื่อได้รับอนุมัติของ"ขอไม่อพยพประเทศไทย Visa"B, ขั้นตอนต่อไปคือการขอให้ก่อนที่สำนักงานบริหารแรงงานในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานไทยใบอนุญาตทำงาน

แต่แรกนั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขา / เธอพบคุณสมบัติที่กำหนดโดยกฎหมายไทย เขา / เธอจะต้องถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ชั่วคราวอยู่ในประเทศไทยโดยมีทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต คนทุกข์ทรมานจากวัณโรค, ซิฟิลิส, โรคเรื้อน, เท้าช้าง, ติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นเด็ดขาดจากการมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ใบอนุญาตนี้อาจมีการออกกรณีที่ผู้สมัครจะมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพซึ่ง/ การศึกษาของเขาตรงกับความสามารถและเธอ นอกจากนี้ยังมี 39 อาชีพสงวนสำหรับคนไทย อาชีพเหล่านี้มีไว้ในพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และการละเมิดนั้นเป็นโทษตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและ / หรือปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาท

อนุญาตให้มีการประยุกต์ใช้งานภาษาไทยได้ที่จะมาพร้อมกับความต้องการดังต่อไปนี้

รูปถ่ายมาถ่ายภายในระยะเวลาหกเดือน (ถ่ายได้ดีกับสูทและเน็คไท)
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหนังสือรับรองไทยนายจ้างระบุจำเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติ
ใบรับรองการศึกษาของผู้สมัครและบันทึกประสบการณ์งาน
ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกินหกเดือนสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นอิสระจากโรคที่ต้องห้ามใด ๆ
หนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ถาวรและหนังสือรับรองของคนต่างด้าว
แผนที่ที่ตั้งของ บริษัท หรือองค์กร

ในกรณีส่วนใหญ่ถ้าใบสมัครได้รับการอนุมัติก็ให้ออกที่มีความสมบูรณ์สูงสุดของปีหนึ่ง ระยะเวลาที่กำหนดอาจจะสั้นลงหากระยะเวลาที่ต้องการไม่อยู่กว่าปี รัฐบาลไทยได้เปิดตัวใหม่สองใบอนุญาตทำงานปี มันสามารถใช้ได้กับ บริษัท ไทยบางคนที่ตรงกับความต้องการทางการเงินสำหรับรายได้จาก บริษัท

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: